ALGEMEEN

PRIVACY VERKLARING

Privacyreglement

Privacyreglement AgriCoaching

Op basis van de Wet Persoonsregistraties hanteert AgriCoaching het Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglementvastgelegd, zoals het recht van kennisneming van de opname van gegevens, het recht om deze opgenomen gegevens in te zien, het recht om deze gegevens indiennodig te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

ALGEMENEBEPALINGEN

1. Begripsbepalingen

1.1. Persoonsgegeven. Een gegevendat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon.

1.2. Persoonsregistratie

De persoonsregistratie van Agri Coaching bestaat uit een dossier waarin, op één persoon betrekking hebbende gegevens,waaronder persoonlijke gegevens, voor zover deze in het kader van de coaching, begeleiding zijn verzameld. Dan wel in het kader van een andere dienstverleningdie uitgevoerd wordt onder verantwoordelijkheid van AgriCoaching.

1.3. Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie. Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens die in de persoons registratie zijn opgenomen of die doorverwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.

1.4. Houder van de persoonsregistratie; Degene die de zeggenschap heeft over de persoonsregistratie en verantwoordelijk is voor de naleving van de bepalingen van het reglement.

1.5. Geregistreerde; Degene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.6. Bewerker van depersoonsregistratie; Degene, die het geheel of een gedeelte van de faciliteitenonder zich heeft, waarmee een persoonsregistratie, waarvan hij niet de houder is, wordt ingevoerd.

1.7. Beheerder van de persoonsregistratie; Degene die onder verantwoordelijkheid van de houder is belast met de dagelijkse zorg van een persoonsregistratie of een gedeelte daarvan.

1.8. Gebruiker van de persoonsregistratie; Degene die geautoriseerd is gegevens in de persoonsregistratie in te voeren en/of te muteren dan wel van enigerlei uitvoervan de persoonsregistratie kennis te nemen.

2. Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing opde in dit reglement benoemde persoonsregistratie(s), als bedoeld onder 1.3. vandit reglement, gehouden door:

AgriCoaching

Medenerweg15

9833 TD, DenHam

3. Doel van de persoonsregistratie

3.1. De houder van de persoonsregistratie welke slechts wordt aangelegd indien die noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taak van de houder, omschrijft de doelstelling van de inartikel 2 bedoelde persoonsregistratie(s) nauwkeurig en duidelijk.

3.2. De houder van de persoonsregistratie zal niet meer gegevens in de registratie opnemen dan voorhet doel van de persoonsregistratie noodzakelijk is en zal geen persoonsgegevens in de registratie opnemen voor andere doeleinden, dan bedoeldin de sub 3.1. vermelde omschrijving.

4. Werking van de persoonsregistratie

4.1. De houder van de persoonsregistratie omschrijft de werking van de in artikel 2 bedoelde persoonsregistratie(s).

4.2. In de sub 4.1. bedoelde omschrijving wordt ten minste genoemd:

a. de houder, b. de eventuelebewerker en/of beheerder, c. of de registratie voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd is ingesteld; indien er sprake is van een beperkte looptijd geeft de houder aan wat er na afloop met de gegevens gebeurt.

4.3. De houder is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de persoonsregistratie. Zijn handelen met betrekking tot de werking van de persoonsregistratie en de verstrekking van gegevens uit die registratie wordt beperkt door dit reglement. De houder is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement.

4.4. De houder bepaalt wie bewerker is. De houder verplicht de bewerker dit reglement na te leven. De taken,rechten en verplichtingen van de bewerker worden door de houder schriftelijk vastgelegd. De bewerker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van deonder zijn beheer staande faciliteiten. Hij treft de noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de beveiliging van onder andere apparatuur, programmatuur en de gegevens waarmee de persoonsregistratie(s) wordt/worden gevoerd. De ter zakegetroffen regeling(en) is/zijn bij de bewerker in te zien.

Concreet houdt het in datprivacy gevoelige informatie is opgeslagen in een beveiligde omgeving, die alleen door de bewerker toegankelijk is met een wachtwoord/inlogcode.

4.6. De houder treft de nodigevoorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens, en draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsregistratie(s) tegenverlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Gelijke plicht rust op de bewerkers voor hetgeheel of het gedeelte van de faciliteiten, die hij onder zich heeft.

5. Opgenomen gegevens

De persoonsregistratie(s) kan ten hoogste de volgende gegevenscategorieën bevatten:

– personalia/identificatiegegevens; -financieel/administratieve gegevens; – beroepsgegevens en arbeidsverleden en mogelijke beroepsbeperkingen;

– relevante gegevens ten behoeve van de begeleiding,coaching en/of re-integratie;

RECHTEN VAN GEREGISTREERDEN ENGEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

6. Kennisgeving

6.1. De houder zal door middel vaneen algemene kennisgeving in het eerste contact het bestaan van de registratie(s)en van dit reglement benoemen, alsmede daarin aangeven op welke wijze kan worden ingezien en verkregen en nadere informatie ter zake kan worden ingewonnen.

6.2. Indien andere doelen dan coaching, begeleiding een doelstelling vormen van de registratie(s), heeft dehouder de plicht de geregistreerde vooraf gericht te informeren omtrent de aard van de gegevens die over zijn persoon in de registratie worden opgenomen, alsmede omtrent de doeleinden die daarmee worden nagestreefd, een en ander met inachtneming van het in artikel 3 bepaalde.

7. Vernietiging van opgenomengegevens

De geregistreerde heeft het recht teverzoeken om vernietiging van tot zijn persoon herleidbare gegevens. Daar toedient hij een schriftelijk verzoek in bij de houder. De houder vernietigt degegevens binnen een jaar na een daartoe strekkend verzoek van degeregistreerde, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de geregistreerde, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

8. Verstrekking gegevens

8.1. Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt, voor zover voor hun taak uitoefening noodzakelijk, aan: degenen, dierechtstreeks betrokken zijn bij de actuele begeleiding aan de geregistreerde,tenzij laatst genoemde kenbaar heeft gemaakt daartegen bezwaar te hebben.

8.2. Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of het een geval betreft alsgenoemd in de leden 1, 3 of 4, is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de schriftelijke gerichte toestemming van de geregistreerde vereist.

8.3. Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd, dat zij redelijkerwijs niet tot de individuele persoon herleidbaar zijn, kan de houder beslissen deze te verstrekken ten behoeve vanwetenschappelijk onderzoek en statistiek.

8.4. Persoonsgegevens ten behoevevan wetenschappelijk onderzoek kunnen alleen dan zonder toestemming van degeregistreerde worden verstrekt, indien aan alle van de volgende voorwaarden is voldaan: 
- het vragen van de gerichte toestemming is in redelijkheid niet mogelijk; 
- het onderzoek dient een algemeen belang; 
- het onderzoek kan niet zonder de desbetreffende gegevens worden uitgevoerd; 
- de persoonlijke levenssfeer van de cliënt wordt daardoor niet onevenredig geschaad en het staat vast dat het onderzoek niet inde vorm van tot de cliënt herleidbare gegevens zal worden gepresenteerd; 
- het onderzoek wordt verricht conform een op de onderzoeker betrekking hebbende gedragscode en nadat een onafhankelijke commissie hierover positief heeft geadviseerd. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, dienen er voorts tussen de houder en onderzoeker schriftelijke afspraken te zijn gemaakt over de in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van geregistreerde te treffen maatregelen. Verderdient de houder zich in deze zin in voldoende mate jegens de geregistreerde tegen aansprakelijkheid te hebben gevrijwaard.

8.5. Van alle gegevensverstrekking aan derden anders dan op grond van lid 1 en 3 wordt door de houder een registerbijgehouden. De in dit register vermelde gegevens worden gedurende tweekalenderjaren bewaard, tenzij zij in het kader van een procedure langer bewaardmoeten blijven. De houder deelt de geregistreerde op diens verzoek schriftelijk binnen een maand mede of zijn/haar persoonsgegevens in het jaar voorafgaande aan het verzoek uit de persoonsregistratie(s) aan derden zijn verstrekt.

9. Toegang tot persoonsgegevens

Onverminderd eventuele wettelijkevoorschriften ter zake hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens de houder, degene die voor hem waarneemt.

Voorts hebben tot de persoonsgegevens toegang de eventuele bewerker en, na overleg met de houder, dedoor deze schriftelijk aangewezen personen, voor zover dit in het kader van de bewerking noodzakelijk is.

10. Inzage van opgenomen gegevens

De geregistreerde heeft het rechtkennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende geregistreerdegegevens. De gevraagde inzage dient binnen een maand te kunnen plaatsvinden. Desgevraagd verstrekt de beroepsbeoefenaar aan de geregistreerde afschrift van diens gegevens. Een weigerings grond voor inzage en afschrift kunnen zijngewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de houder daar onder begrepen.

11. Correctie c.q. aanvulling vangegevens of verwijdering van opgenomen gegevens

11.1. De geregistreerde kan verzoeken om verbetering, aanvulling of verwijdering van op hem betrekking hebbende gegevens, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijkvoorschrift in de registratie voorkomen. Hij dient daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de houder.

11.2. De houder deelt zijn beslissing binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de geregistreerde mee. Een weigering is met redenen omkleed.

11.3. De houder draagt zorg dat eenbeslissing tot verbetering of aanvulling, dan wel tot verwijdering zo spoedigmogelijk wordt uitgevoerd.

12. Bezwaar-termijnen

De in de registraties opgenomen persoonsgegevens worden tien jaren c.q. zo lang als redelijkerwijs nodig bewaard. Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de betreffende persoonsgegevens uit de registratie vernietigd, zulks binnen een termijn van één jaar. Vernietiging blijft evenwel achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de geregistreerde, alsmede wanneer bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen de geregistreerde en de beroepsbeoefenaar overeenstemming bestaat. Indien de betreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

13. Overdracht van opgenomen gegevens

De geregistreerde heeft het recht op hem betrekking hebbende gegevens te doen overdragen aan een andere, door hem aan te wijzen houder. Daartoe dient hij een schriftelijk verzoek in bij de houder. De inwilliging van dit verzoek kan slechts worden geweigerd op grondvan een wettelijk voorschrift, dan wel worden opgeschort voor zover de houder jegens de financier van de verleende zorg tot bewaring gehouden is of indienter zake van die zorg een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.

14. Klachten

Indien de geregistreerde van meningis dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot de houder van de registratie. Houderen geregistreerde kunnen besluiten de klacht voor te leggen aan een driemanschap, bestaande uit een door de geregistreerde, een door de houder eneen gezamenlijk aan te wijzen persoon, dat een zwaarwegend advies ter zake vanhet conflict uitbrengt. Dit dient te geschieden binnen een termijn van twee maanden na ontvangst van het antwoord van de houder of, indien de houder niet binnen degestelde termijn heeft geantwoord, binnen twee maanden na afloop van die termijn.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

15. Looptijd en overdracht vande registratie

15.1. Onverminderd eventuelewettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijdvan de registratie.

15.2. De geregistreerde wordt tijdigin kennis gesteld van het voornemen tot overdracht van de registratie naar eenandere houder, opdat tegen overdracht van op zijn persoon betrekking hebbendegegevens bezwaar kan worden gemaakt.

16. Wijziging van hetreglement

Wijzigingen van dit reglement wordenaangebracht door de houder.

Deze wijzigingen in het reglementzijn van kracht een maand nadat ze bekend zijn gemaakt aanbelanghebbenden.

17. Inwerkingtreding

Dit reglement is per 10 juli 2018 inwerking getreden en bij de houder in te zien. Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit reglement worden verkregen.

AANVULLING

1. Persoonlijke informatie; De door u aan ons verstrekte gegevens, plus de over u bekende informatie worden doorons strikt vertrouwelijk behandeld. Derden krijgen alleen de beschikking overuw informatie nadat u daar toestemming voor gegeven heeft.

2. Rapportage; Wij slaan de door onsopgestelde rapportage van u op voor de duur van 1 jaar. Na deze periode worden de rapportages vernietigd.

3. Contact: betrokken personen omtrent functioneren op het werk; U geeft Agri Coaching de mogelijkheid om contact op te nemen met uw contactpersonen welke betrekking hebben op uw persoonlijke ontwikkeling in het werk. Het raadplegen van deze personen gebeurt alleen als daar een reden toe is en u toestemming daarvoor hebt gegeven.

4. Klachten; Indien u, om welke reden dan ook, een klacht heeft, dan kunt die richten aan:

Agri Coaching

Medenerweg 15

9833 TD, Den Ham

of mail naar: info@agricoaching.nl